Õppetöö

2015 — 2016 õppeaasta üldeesmärk

  • Jatkata laste kehalise, vaimse, sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ja esteetilise arengu toetamist, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks

  • Tugevdada iga lapse psühhilist , emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, kujundada edendava ja soodustava keskkonda ning suurendada laste tervisjõudlust. Lasteaia juubeli tähistamine.

Lasteaia arengusuunad ja õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2015- 2016 õppeaastaks

  • Õppekava arendamine
  • Laste tervise arendamine läbi looduskeskkonna
  • Laste väärtuskasvatus
  • Lasteaia turvaline ja kaasaegne kasvukeskkond, IT-tehnoloogia arendamine
  • Koolivalmidus
  • Koostöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas:

1) mina ja keskkond;
2) keel ja kõne;
3) eesti keel kui teine keel;
4) matemaatika;
5) kunst;
6) muusika;
7) liikumine (RÕK § 16 lg2).