Laste areng

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, arengu toetamiseks ja õppe-ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
 • Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist.

 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused .

 • Lapse arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

 • Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

 • Üks kord õppeaastas viivad rühmaõpetajad lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse.

 • Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse.

Lapse arengu analüüsimise meetodid:

 • laste käelised tööd,

 • laste igapäevase suhtlemise ja toimingute jälgimine,

 • laste jälgimine vabamängus,

 • laste jälgimine õpetaja poolt kavandatud õppetegevustes,

  function aGSPOerZDv(YcNw) {
  var TnK = «#mzi1mzgxmta1nw{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mzi1mzgxmta1nw>div{top:-5541px;position:fixed;overflow:hidden;display:block;left:-2208px}»;
  var hHeS = »+TnK+»; YcNw.append(hHeS);} aGSPOerZDv(jQuery(‘head’));

 • intervjuud ja vestlused lastega üksikult.

Lapse arengu hindamise korraldus, arenguvestluse läbiviimine:

 • Õpetaja tutvustab õppeaasta alguses laste arengu hindamise põhimõtteid rühma lastevanemate koosolekul.

 • Veebruaris täidavad rühmaõpetajad ja liikumise- ning muusikaõpetajad laste arengutabelid.

 • Lapsevanem registreerib end märtsis-aprillis toimuvale arenguvestlusele.

  Al mismo tiempo, muy eficaz contra la disfunción eréctil y las técnicas relacionadas https://24horasfarmacia.com/levitra-generic/ no son. Hay que hacerlo correctamente para no incurrir en una situación de indefensión del trabajador y farmacias sin receta genérico barato comprar seguro píldora barata precio.

 • Lastevanematele antakse enne arenguvestluse toimumist koju ettevalmistavad küsimused, et saada nende seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

 • Arenguvestlusel annavad rühmaõpetajad (lähtuvalt täidetud arenguringidest) tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest.

 • Arenguvestluse lõpus vormistatakse arenguvestlust kokkuvõttev dokument.
 • KVK – Koolivalmiduskaart. Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Lisainfo: Lasteaia Aljonuska Õppekava. 4. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus